Tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä

  TS-Yhtymä Oy (y-tunnus 0141911-0)

 2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

  Käyntiosoite: Kauppiaskatu 5, 20100 Turku ja Länsikaari 15, 20240 Turku
  Puh: (02) 269 3400
  Sähköposti: tietosuoja (a) ts.fi

 3. Rekisterin nimi

  TS-Yhtymän asiakasrekisteri

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

  Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on TS-Yhtymä -konserniin kuuluvien yhtiöiden ja niiden asiakkaiden välinen asiakassuhde, toimeksianto tai asiakkaan antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

  Henkilötietoja voidaan käsitellä TS-Yhtymä -konsernin emoyhtiön TS-Yhtymä Oy:n ja sen seuraavien tytäryhtiöiden toimesta ja lukuun: Turun Sanomat Oy, Salon Seudun Sanomat Oy, Priimus Media Oy ja Uudenkaupungin Sanomat Oy sekä Turun Tietotarjonta Oy, Hansaprint Oy, Nitro Group Oy, Newprint Oy, Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy ja Lounais-Suomen Tietojakelu Oy . Lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä osakkuusyhtiö Plari Oy:n toimesta ja lukuun.

  Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa TS-Yhtymä -konsernin tai sen valtuuttaman yhteistyökumppanin tai ammatinharjoittajan toimesta:

  • palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen, toimittaminen, tuottaminen ja suunnittelu.
  • Yhtiön ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito, asiakaspalvelun ja siihen liittyvän viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen, kehittäminen sekä seuranta.
  • Yhtiön ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito, asiakaspalvelun ja siihen liittyvän viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen, kehittäminen sekä seuranta.
  • Henkilötietoja käsitellään myös tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen, asioinnin, ja raportoinnin tarpeisiin sekä TS-Yhtymä -konsernin liiketoiminnan kehittämiseen sisältäen ei-merkittävän profiloinnin.
  • Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tai ammatinharjoittajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.
 5. Rekisterin tietosisältö

  Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat TS-Yhtymä -konsernin asiakkaana olevat tai aiemmin olleet henkilöt sekä TS-Yhtymä -konserniin yhteydessä olleet henkilöt.

  Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

  • TS-Yhtymä -konsernin asiakkaana olevan tai aiemmin olleen perustiedot, kuten nimi, henkilötunnus sekä yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero). Yritysten ja yhteisöjen päättäjistä ja yhteyshenkilöistä lisäksi titteli ja yritys.
  • Tiedot henkilön käyttöoikeuksista TS-Yhtymä -konsernin järjestelmiin.
  • Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista kuten ostohistoria ja muut kirjanpidolliset tiedot.
  • TS-Yhtymä -konsernin ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, asiakashistoria, mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito, kuten tiedot osallistumisesta TS-Yhtymä -konsernin järjestämiin aktiviteetteihin sekä tiedot yhteydenotoista ja muut palvelun tuottamiseen liittyvät tiedot.
  • Mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot sekä mahdollinen itse tuottama sisältö (esim. verkkosivun kautta jätetty yhteydenottopyyntö)

  Keräämme käyttäjien käyttäytymistietoja sekä tietoa myös käyttäjien käyttämien laitteiden teknisistä ominaisuuksista käyttökokemuksen parantamiseksi. Lisätietoja evästeiden käytöstä löydät evästekäytännöistämme.

  Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa TS-Yhtymä -konsernin valitsemille, ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

 6. Henkilötietojen säilytysaika

  TS-Yhtymä -konserni säilyttää henkilötietoja rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen säilömiselle päättyy. Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

 7. Säännönmukaiset tietolähteet

  Tietoja saadaan ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvistä tapahtumista. Tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista ja kaupallisista rekistereistä.

 8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

  Henkilötietoja ei luovuteta TS-Yhtymä -konsernin lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten, kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.

  Asiakastietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Palvelujen tarjoaminen voi kuitenkin edellyttää henkilötietojen siirtämistä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Tällöin siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle toteutetaan Tietosuojasäännöksissä kuvattuja laillisia tiedonsiirtomekanismeja kuten EU:n mallisopimuslausekkeita tai EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -järjestelyä käyttäen. Henkilötietoja katsotaan siirtyvän EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle sellaisten tietotekniikkapalveluiden tuottamisen yhteydessä, joissa henkilötietoihin on käyttömahdollisuus EU- ja ETA-alueen ulkopuolisesta maasta käsin.

  Asiakkaiden henkilötietoa sisältäville palvelimille on EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta pääsy Yhdysvalloista palveluntarjoaja Salesforce Marketing Cloudin osalta. Yhtiö on sitoutunut noudattamaan EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield –järjestelyä.

 9. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän tai digitaalisen aineiston käyttöön ovat oikeutettuja vain ne TS-Yhtymä -konsernin työntekijät, salassapitosopimuksella sidotut ammatinharjoittajat tai yhteistyökumppanin alaiset, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä henkilötietoja, ja joita sitoo erillinen tietosuojavaatimus.

  Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja ml. hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

 10. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

  1. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia

   Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa käsittelytoimia, joita TS-Yhtymä -konserni kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on TS-Yhtymä -konsernin ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde. Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. TS-Yhtymä -konserni voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

  2. Oikeus saada pääsy tietoihin

   Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja TS-Yhtymä -konsernin asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

  3. Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

   Korjauspyyntö virheellisestä, tarpeettomasta, puutteellisesta tai vanhentuneesta tiedosta tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti.

   Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia TS-Yhtymä -konsernia rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa TS-Yhtymä -konsernia vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

  4. Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

   Niiltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

  5. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

   Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos TS-Yhtymä -konserni ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 11. Yhteydenotot

  Kaikissa tähän rekisteriselosteeseen liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa yhteyttä tulee ottaa kohdassa 2 mainittuun.

  TS-Yhtymä -konserni voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

 12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

  Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

  Tietosuojaselostetta on päivitetty 24.10.2019.